fbpx

בקשות מארגני התיירות

פעולות הלשכה בעקבות המצב המלחמתי.

  1. אנו נמצאים בהפסקת אש שאנו מקווים שתימשך ותביא את תעשיית התיירות לנקודת הזמן של “היום שאחרי”. 
  2. עם זאת, ומבלי לרדת לפרטים של הערכות ופרשנויות, ברור לכולם שבסביבת העבודה של מארגני התיירות הנכנסת עדיין רמת אי הוודאות גבוהה וכי יש פגיעה קריטית בתיירות הנכנסת למחצית השנייה של שנת 2014 שגולשת לשנה הבאה. 
  3. בתנאים אלו מתקיימים דיונים בממשלה ובכנסת על פיצויים בעקבות המלחמה ומתן פתרונות למשבר בתעשיית התיירות.
  4. בשלב זה החליטה הממשלה וועדת הכספים בכנסת על פיצויים לפי קו גיאוגרפי ובכללים המתייחסים לתקופת ימי לחימה.
  5. החלטה זו איננה נותנת מענה לתעשיית התיירות והממשלה וועדת הכספים בכנסת הכירו בכך. הכרה זו באה לידי ביטוי בהחלטת ממשלה להטיל על משרד התיירות לתת מענה לצרכי סקטורים שונים בתעשיית התיירות, ובהחלטת ועדת כספים למנות צוות-משנה לתחום התיירות שצריך לבחון נושא פיצויים לתעשיית התיירות שלא על בסיס גיאוגרפי.
  6. להכרה זו יש חשיבות גדולה ולהנהלת הלשכה הייתה תרומה להשגתה באמצעות ניירות עמדה והזרמת נתונים. 
  7. הנהלת הלשכה קיימה התייעצויות והערכות מצב שבעקבותיהם הוחלט בשלב ראשון להתמקד בשני נושאים.
  • דרישה להחלת מנגנון פיצוי לנזקי מבצע “צוק איתן” על מארגני התיירות הנכנסת. דרישה זו מבוססת על אומדן מחזור עסקים של כ-600 מיליון $ במחצית השנייה של השנה, ירידה צפויה של כ-350 מיליון $ במחזור העסקים ואובדן הכנסה של כ-40 מיליון $.
  • תגבור של קרן השיווק ושינוי קריטריונים של הקרן לכ-20 מיליון ₪. דרישות הלשכה הופנו לאמיר הלוי מנכ”ל משרד התיירות המרכז צוות בין משרדי, ולחברי הכנסת אלעזר שטרן ורוברט אילטוב שמונו כוועדת משנה לתיירות במסגרת דיוני ועדת הכספים למתן פתרונות לתעשיית התיירות.

             הדרישה של הלשכה מדגישה את הפגיעה הייחודית וארוכת הטווח בירידה במחזורי הפעילות של מארגני התיירות הנכנסת.

        8.  דרישות הנהלת הלשכה נתמכות על ידי עבודה מפורטת שהוכנה עבור הלשכה על ידי משרד רו”ח ברייטמן-אלמגור.

 עבודה זו מבוססת על עבודה שהוכנה בעבר על ידי ברייטמן-אלמגור שמטרתה הייתה להציג את ההצדקה, החשיבות והכדאיות למשק לתת במצבי משבר בתיירות נכנסת פיצוי למארגני התיירות הנכנסת לישראל.

לעיונכם וידיעתכם מצורפת הפניה של שמואל מרום יו”ר הלשכה למנכ”ל משרד התיירות ונייר העבודה של ברייטמן אלמגור. (פנייה בנוסח דומה הועברה לשר התיירות וחברי ועדת כספים).

       9.  תיאור פעולות אלו הן חלק מקיומם של מפגשי עבודה רבים נוספים, מפגשים המגובים בניירות עבודה נוספים המבססים את דרישות הנהלת הלשכה לפיצוי ותמיכה במארגני התיירות הנכנסת.

       10. הנהלת הלשכה תעדכן את חברי הלשכה בימים הקרובים בתוצאות של מפגשי העבודה.

אנו מקווים שאכן נגיע במהרה ל”יום שאחרי” ולתקופת יציבות גיאופוליטית לטווח ארוך שתאפשר לחזור למגמות התיירות בהם היינו בסוף המחצית הראשונה של שנת 2014.

 

למכתב הפנייה של שמואל מרום יו”ר הלשכה לאמיר הלוי – לחץ כאן

למכתב הפנייה של רואה החשבון של הלשכה ברייטמן אלמוג לאמיר הלוי – לחץ כאן

לעדכונים על פעולות הלשכה בעקבות צוק איתן 24.08.14 – לחץ כאן

דרישות הלשכה בעקבות מבצע צוק איתן – לחץ כאן