fbpx

כללי אתיקה מקצועית

* * * * * * * *

כללי אתיקה מקצועית של לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל

ץ

הגדרות

ץ

1.          בכללים אלה:

.

הלשכה – לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל.

חברי לשכה – לרבות סניפיהם ו/או המועמדים להיות חברי לשכה ו/או סניפיהם, לרבות עמיתי הלשכה.

ץ

כללי

  1. 1. יובהר, כי אין באמור בכללי האתיקה המפורטים להלן או במושגים המופיעים בהם כדי למנוע או להגביל חבר לשכה מלהתחרות ובכלל זאת, לקבוע באופן עצמאי מחירים, הנחות וכיוצא בזאת. כמו כן, אין בכללים או במושגים המופיעים בהם על מנת להניע מי מחברי הלשכה לפעול במשותף מול לקוח, ספק או חבר לשכה אחר. (פסקה חדשה)

2.          חברי הלשכה ינהלו את עסקיהם בנאמנות ובמסירות תוך שמירה על הגינות ועל כבוד המקצוע ומעמדו.

.

3.          חברי הלשכה ישמרו ויקפידו על שמו הטוב של המקצוע והעוסקים בו.

.

4.          חברי הלשכה ימלאו אחר כל הוראות תקנון הלשכה ורשויות מרשויותיה, יפעלו בהתאם להנחיות, ויקפידו וימלאו אחר כל הוראות דין לרבות ממשלתיות ו/או אחרות המתייחסות ו/או קשורות לענף הנסיעות בישראל ובעולם.

.

5.          חברי הלשכה ימלאו אחר כל הוראות הסכם שהם צד לו לרבות הסכמים מקומיים ובין לאומיים.

.

יחסים כלפי הציבור

6.          חברי הלשכה יספקו ללקוחותיהם שירות יעיל במיטב הידע והנסיון המקצועי המתחייב מעצם עיסוקם בענף התיירותחברי הלשכה יקפידו על פרסום הוגן ובלתי מטעה. כל פרסום או הסכם אשר יכיל פרטים כוזבים ו/או מטעים ו/או יהיה מבוסס על עובדות בלתי נכונות ו/או תכניות שאינן ניתנות לביצוע אסור בהחלט.

.

7.          חברי הלשכה יקפידו על ניהול משא ומתן הוגן ובלתי מטעה.

ץ

יחסים עם ספקי שירותים

8.          חברי הלשכה יקפידו לקיים יחסים הוגנים עם ספקי השירותים.

.

9.          חברי הלשכה יכבדו את התחייבויותיהם כלפי ספקי שירותים וינהגו בהתאם להסדרים והסכמים הכלליים שנקבעו על ידי הלשכה כדין לכל הסכם אחר בין הצדדים במידה וקיים כזה.

.

10.          חברי הלשכה יימנעו ממתן ו/או הבטחה ליתן טובת הנאה לא נאותה לספק שירותים ו/או לעובד מעובדיו לשם השגת הנחה ו/או הקלה ו/או הטבה אחרת כלשהי ו/או הסכם ו/או הסדר כלשהו עם אותו ספק.

.

יחסים בין חברים

בכל עניין מקצועי יגלו חברי הלשכה יחס חברי כלפי עמיתיהם וימנעו מתחרות בלתי הוגנת. יובהר,

.

11.          כי אין בסעיף זה כדי למנוע מחבר לשכה להתחרות בחבר לשכה אחר לפי שיקול דעתו הבלעדי, ובכלל זאת לקבוע מחירים והנחות, לפנות לספקים, לקוחות ועובדים ועוד, ובלבד שאין בכך ביזוי של חבר לשכה אחר או של הענף, או הפרה של חוק.חברי הלשכה יימנעו, בין בכתב ובין בע"פ, , מטעה מבחינה אישית או מסחרית ביחס לחבר לשכה אחר, ויישמרו במסגרת כל פרסום על כללי אתיקה, מוסר ותרבות כתיבה.

.

12.          חבר לשכה אשר הוכרז כפושט רגל ו/או ניתן נגדו צו פירוק ו/או הורשע בעבירה שיש עמה קלון ידווח על כך להנהלת הלשכה  יובהר, כי אין בפרסום הרשימה כדי להגביל, בין במפורש ובין מכללא, מי מחברי הלשכה מלהתקשר, בכל דרך שהיא, עם כל חבר לשכה ובכלל זאת,חבר לשכה המופיע ברשימה. עם זאת, חבר לשכה לא יתקשר עם חבר לשכה אחר המופיע ברשימה אשר בשל אופייה של ההתקשרות והסיבה בגינה הוכנס לרשימה יש בהתקשרות כדי לפגוע בתיירות הנכנסת לישראל

.

  1. חבר לשכה אשר לקוחו או ספקו עבר לעבוד עם סוכן אחר ונותר חייב לו כספים, ידווח על כך להנהלת הלשכה, אשר תיידע זאת את חברי הלשכה, לאחר נקיטה באמצעי הבדיקה הנדרשים. יובהר כי:

    • א. הלשכה או מי מחבריה לא יעשו שימוש במידע שברשימה המתפרסמת כאמצעי לחץ לגביית תשלומים מעסקים.

    • ב. אין בפרסום הרשימה בכדי להגביל, בין במפורש ובין מכללא, מי מחברי הלשכה מלהתקשר, בכל דרך שהיא, עם כל לקוח או ספק ובכלל זאת, לקוח או ספק המופיע ברשימה.

    • ג. לא יסרב חבר לשכה להתקשר עם עסק, המופיע ברשימה, רק בשל עצם הימצאו ברשימה ובלבד, שיובטח התשלום עבור השרות.

    • ד. הלשכה תנקוט בכל הצעדים על מנת להבטיח את קיום התנאים האמורים, ותערוך תיעוד מלא של השימוש בסעיף זה של התקנון.

* * * * *