לשכת מארגני התיירות הנכנסת לישראל רואה בחברי ועמיתי הלשכה כמחויבים לעמוד בכללי האתיקה המקצועית על מנת לשמור על הוגנות, רמת שירות, מקצועיות ומצוינות בענף התיירות.

הגדרות

הלשכה – לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל.

חברי לשכה – לרבות סניפיהם ו/או המועמדים להיות חברי לשכה ו/או סניפיהם, לרבות עמיתי הלשכה.

כללי

חברי הלשכה ינהלו את עסקיהם בנאמנות ובמסירות תוך שמירה על הגינות ועל כבוד המקצוע ומעמדו.

חברי הלשכה ישמרו ויקפידו על שמו הטוב של המקצוע והעוסקים בו.

חברי הלשכה ימלאו אחר כל הוראות תקנון הלשכה ורשויות מרשויותיה, יפעלו בהתאם להנחיות, ויקפידו וימלאו אחר כל הוראות דין לרבות ממשלתיות ו/או אחרות המתייחסות ו/או קשורות לענף הנסיעות בישראל ובעולם.

חברי הלשכה ימלאו אחר כל הוראות הסכם שהם צד לו לרבות הסכמים מקומיים ובין לאומיים.

יחסים כלפי הציבור

חברי הלשכה יספקו ללקוחותיהם שירות יעיל במיטב הידע והנסיון המקצועי המתחייב מעצם עיסוקם בענף התיירות, ובמחירים הוגנים ומקובלים בענף התיירות.

בעבור שירותים שאין להם מחיר קבוע יגבו חברי הלשכה מחיר סביר כמקובל בענף התיירות.

חברי הלשכה יקפידו על פרסום הוגן ובלתי מטעה. כל פרסום או הסכם אשר יכיל פרטים כוזבים ו/או מטעים ו/או יהיה מבוסס על עובדות בלתי נכונות ו/או תכניות שאינן ניתנות לביצוע אסור בהחלט.

חברי הלשכה יקפידו על ניהול משא ומתן הוגן ובלתי מטעה.

יחסים עם ספקי שירותים

חברי הלשכה יקפידו לקיים יחסים הוגנים עם ספקי השירותים.

חברי הלשכה יכבדו את התחייבויותיהם כלפי ספקי שירותים וינהגו בהתאם להסדרים והסכמים הכלליים שנקבעו על ידי הלשכה כדין לכל הסכם אחר בין הצדדים במידה וקיים כזה.

חברי הלשכה יימנעו ממתן ו/או הבטחה ליתן טובת הנאה לא נאותה לספק שירותים ו/או לעובד מעובדיו לשם השגת הנחה ו/או הקלה ו/או הטבה אחרת כלשהי ו/או הסכם ו/או הסדר כלשהו עם אותו ספק.

יחסים בין חברים

בכל עניין מקצועי יגלו חברי הלשכה יחס חברי כלפי עמיתיהם וימנעו מתחרות בלתי הוגנת.

חברי הלשכה יימנעו, בין בכתב ובין בע”פ, וללא הצדק סביר, מכל פרסום העלול פגוע בעמיתיהם ו/או להציגם בצורה פוגעת מבחינה אישית או מסחרית.

חבר לשכה היודע כי פלוני הינו עובדו ו/או פועל מטעמו של חבר אחר יימנע מלפנות אליו בהצעת עבודה אלא אם קיבל את הסכמת מעסיקו לפניה כאמור.

חבר לשכה יהיה מנוע מלעשות שימוש בידיעות של עובדיו ו/או קשרים מסחריים שהם תוצאה ו/או הנובעים מהיותו מועסק אצל מעבידו הקודם, וזאת למשך תקופה של שנתיים מתום עבודתו אצל אותו חבר.

לא יעסיק חבר לשכה ולא יקיים כל קשרים מסחריים בין בעצמו ו/או באמצעות אחרים בין במישרין ובין בעקיפין עם חבר לשכה אחר אשר הוכרז כפושט רגל ו/או ניתן נגדו צו פירוק ו/או הורשע בעבירה שיש עמה קלון אלא אם הוכח לפניו כי אותו חבר הגיע להסדר לגבי חובותיו והתחייבויותיו, וטרם העסקתו מסר את הנושא להכרעת וועדת אתיקה או מי שהיא הסמיכה לצורך העניין.

נודע לחבר לשכה לאחר שהחל לטפל בעניינו של לקוחו ו/או ספק פלוני, כי לאותו לקוח ו/או ספק סכסוך כספי עם חבר לשכה אחר, יעכב את המשך הטיפול בעניינו של אותו לקוח ו/או ספק עד לאחר שנתקיים אחד משני אלה:

א. חבר הלשכה אשר לו סכסוך עם הלקוח ו/או הספק הודיע בכתב כי אינו מתנגד לטיפול החבר השני בעניינו של אותו לקוח ו/או ספק.

ב. החבר מסר את הנושא להכרעת ועדת האתיקה של הלשכה, או מי שהיא הסמיכה לצורך העניין, וקיבל את אישורה להמשך הטיפול.