fbpx

מי אנחנו

לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל הינה הגוף היציג בתחום התיירות הנכנסת לארץ. הלשכה הוקמה ב-1960 במטרה לפעול לפיתוח התיירות הנכנסת לישראל ומאגדת בתוכה את סוכני הנסיעות העוסקים בתיירות נכנסת לישראל.

הלשכה פועלת לקידום האינטרסים הכלליים של חבריה ומייצגת אותם מול רשויות ממשלתיות וציבוריות וגופים אחרים העוסקים בענייני תעופה, מלונאות, תחבורה ושירותים לתייר. חברים בה כיום כמאה ושלושים חברות ועמיתים.

מטרות הלשכה כפי שהן מובאות בתקנון העמותה הן כלהלן:

 •  להגן על ענייניהם ותפקידיהם של מארגני התיירות לישראל ושל תעשיית התיירות בישראל, לקדם ולפתח אותם.
 •  לייצג את חברי הלשכה ולשמש כדוברים במו"מ עם הרשויות הממשלתיות והציבוריות וגופים אחרים העוסקים בענייני תעופה, אירוח, תחבורה וכל שירות אחר לתיירים.
 •  לשמור, להגן ולקדם את ענייניהם הכלכליים של חברי הלשכה.
 •  לשמור, לקדם ולהבטיח רמה מקצועית גבוהה ונאותה בארגון ובמתן שירותי תיירות על ידי חברי הלשכה.
 •  לקיים התייעצויות בין חברי הלשכה במגמה לפעול מתוך עמדה משותפת בכל העניינים הנוגעים לעידוד התיירות והטפול היעיל בה.
 •  לחייב את החברים בהסכמי עבודה שייחתמו עם ארגוני עובדים להיות ארגון מעבידים כמשמעות  מונח זה בחוק ההסכמים הקיבוציים, תשי"ז -1957

פעילות הלשכה

 • קידום התיירות הנכנסת לארץ
 • ייצוג חברי הלשכה בפני מוסדות ציבוריים ומדיניים
 • ייצוג חברי הלשכה מול גופים העוסקים בתעופה
 • הבטחת תקציבי שיווק עבור חברי הלשכה
 • הסרת חסמים כגון ויזות מעברי גבולות בדיקות ביטחוניות.
 • קידום הסכם עם האיחוד האירופאי לשמיים פתוחים והגדלת היצע המושבים.
 • ייצוג חבריה במשא ומתן מול אגודת מורי הדרך בהסכם העבודה.
 • ייצוג חבריה במשא ומתן מול התאחדות בתי המלון בישראל.
 • קיום ימי עיון סמינרים כנסים מקצועיים וקורסים מקצועיים במשך ימות השנה.
 • קיום מפגשים לחברי הלשכה עם נציגי חברות זרות שמעוניינים להתחיל לפעול בישראל.
 • מציעה הטבות לחבריה בכניסות לאתרי רשות הטבע והגנים בשירות של קבלת פנים וליווי נוסעים בהגיעם לשדה התעופה בן גוריון.