fbpx

נוהל הטיפול בקבוצות תיור

בהתאם לחוק הכניסה לישראל, התשי”ב ב-1952 והתקנות שהותקנו על פיו, משרד הפנים בישראל הנו הגורם המוסמך לטיפול ומתן אשרות תיור לקבוצות.

בנוהל המצורף מוגדרת קבוצה כמונה עשרה תיירים ויותר.

קבוצות התיירים לגביהן יש להגיש בקשות לאשרות הינן קבוצות של אזרחי כל המדינות שאין עמן הסכמי אשרות.

נוהל הטיפול בקבוצות תיור