fbpx
20/12/2020

פעילות הלשכה לגביית חובות בשוק סיני למארגני תיירות נכנסת לישראל

אחד השווקים הבעייתיים ביותר עוד טרם פרוץ המשבר, בנושא חובות לעסקים בישראל בתחום התיירות, הוא השוק הסיני. כגודל רמת וימי האשראי טרם פרוץ המשבר, כך הוא גודל הבעיה מאז פרץ. 

סוכנים סינים חייבים למארגני תיירות בישראל מיליוני דולרים רבים עבור שירותים שניתנו טרם פרוץ המשבר והפסקת תנועת התיירות לישראל.

יחד עם זאת, אנו עדים לדיווחים על ההתאוששות המלאה של שוק זה, כולל בתחומי התיירות.

האשראי שניתן על ידי העסקים בישראל מנוצל לרעה ומהווה נטל כבד.

הנהלת הלשכה, לאחר שדנה בנושא והתרשמה שהוא כללי-רוחבי, ולא רק עניינם של מארגנים מסוימים, החליטה לפעול ולסייע להשיב את החובות משוק זה.
בכוונת הלשכה לשלוח מכתבים לכל הגורמים הרשמיים האפשריים בסין ובישראל ולדרוש טיפול בנושא.

אין הכוונה לקריאה כללית, אלא לפנייה הכוללת פירוט שמות של החייבים מסין.

בכדי שנוכל לפנות גם בשמכם, אנא העבירו אלינו שמות סוכנויות בסין החייבות לעסקכם כסף עם מקסימום פרטי זיהוי והתקשרות, לרבות מספרי זיהוי חברות ע״י שלטונות סין וכו׳. יש לשלוח רק חובות בלתי מוכחשים, ושאינם עומדים במחלוקת.

לאחר ריכוז כלל המידע הקיים, נקיים פגישה עם שגרירות סין בישראל ובמקביל נפנה לכל הרשויות הרלוונטיות בסין למתן רישוי לעסוק בתיירות בסין.

כמו כן, בכוונתנו לפנות לשגרירות ישראל בסין ולבקש פעילותם אצל המשרדים הכלכליים הממשלתיים בסין.

אי טיפול בנושא יפגע בחידוש תנועת התיירות מסין בעתיד. השוק הסיני צורך שירותי ארגון וליווי, וכאלו עלולים להיות לא זמינים אם יכוסו החובות ותובטח שרידות העסקים המתמחים בשוק זה.

אנו ממליצים כי תיידעו את העמיתים בסין כי מהלך מאורגן כזה של הלשכה בפנייה לרשויות בסין יוצא אל הדרך, וככל שיקדימו להעביר את חובם הבלתי מוכחש, לא ייכלל שמם בפנייתנו לכל הרשויות האמורות.