fbpx

קרן שיווק

Travel Photos of Israel - Acer Akko

משרד התיירות מסייע מזה שנים למארגני תיירות נכנסת לישראל באמצעות קרן שיווק, המשתתפת בהוצאות השיווק של אותם המארגנים, על פי אמות מידה ומטרות שנקבעו בנוהל הקרן ובהתאם לסדרי עדיפויות ומדיניות המשרד.

מטרת הקרן היא לעודד ולהגביר את התיירות הנכנסת לישראל על מנת להגדיל את הכנסות המדינה ממכלול השירותים הקשורים בהבאתם ובאירוחם של תיירים מחוץ לארץ, זאת באמצעות השתתפות בחלק מהוצאות השיווק של מארגני התיירות הנכנסת לישראל.

 

הנחיות מילוי טפסים

טרם מילוי הטפסים יש לקרוא את הנוהל בעיון רב ולוודא כי הנכם עומדים בתנאי הסף להשתתפות בקרן.

בעקבות מבצע ה”צוק איתן” נעשו שינויים משמעותיים בנוהל שעיקרם כלהלן:

  • השתתפות עד 75% על כל פעולות השיווק המוכרות בנוהל.
  • העלאת תקרת השתתפות לחברה בודדת ל-800,000 ₪.
  • הקטנת המחזור הנדרש לתנאי סף ל-1,500,000 ₪.
  • הקטנת הסכום הנדרש להוצאה הכספית המינימלית בביצוע פעולות שיווק בתקופת הקרן ל-75,000 ₪.
  • שיווק באינטרנט: הקמה ועדכון אתרים ופרסום.