fbpx

קרן שיווק 2016-2017

הנחיות מילוי טפסים

טרם מילוי הטפסים יש לקרוא את הנוהל בעיון רב ולוודא כי הנכם עומדים בתנאי הסף להשתתפות בקרן.

  1. יש לשים לב למייל החדש בנוהל  Kerenshivuk@mail.gov.il (מצוין גם  בגוף הנוהל).
  2. יש להגיש בקשות עד לתאריך תאריך 7.11.2016.
  3. במידה ויש שאלות או בקשות שונות בנושא ניתן לפנות לשרה אמסלם saraa@tourism.gov.il.

נוהל קרן שיווק 2016-17

טפסי בקשה נוהל שיווק