fbpx

שירותי משרד התיירות

משרד התיירות מסייע מזה שנים למארגני תיירות נכנסת לישראל באמצעות קרן שיווק, המשתתפת
בהוצאות השיווק של אותם המארגנים, על פי אמות מידה ומטרות שנקבעו בנוהל הקרן ובהתאם
לסדרי עדיפויות ומדיניות המשרד.

pdficonנוהל קרן שיווק

pdficonטופס בקשה