fbpx

תיירות נכנסת

בשנת 2011 הגיעו לישראל כ-3.4 מליון תיירים.

שנה זו היתה השנה השנייה בגודלה מבחינת מספר התיירים מיום קום המדינה.

מרבית התיירים לנו בישראל יותר מלילה אחד.

כ-540,000 תיירים, מרביתם מרוסיה וארצות חבר העמים לשעבר, הגיעו לביקור חד-יומי.

חלק ניכר מהתיירים שהיגיעו לביקור חד-יומי היגיעו ארצה באוניות תיור. ( Cruise Ships )

ההכנסות מתעשיית התיירות בשנת 2011 היגיעו לסך של 35 ביליון ש”ח או כ-9 ביליון דולר.

היעד המספרי לשנת 2012 עומד על 4 מליון תיירים.