fbpx

תכנית משרד התיירות לסיורי היכרות של מחליטנים

התוכנית של משרד התיירות להבאת מחליטנים בשיתוף הענף

המטרה: להחזיר את תנועת התיירות לישראל בהקדם האפשרי.

השיטה: מארגן תיירות ישראלי עובד מול סיטונאי בחו”ל כדי להביא רשת המוכרנים והמחליטנים שלו.

משרד התיירות אחראי על כיסוי כל הוצאות המיסוי בכל כרטיס.

הסיטונאי בחו”ל יגיש הוצאות אלה ללשכה המקומית או לחילופין למשרד התיירות בירושלים איפה שאין לשכה.

הסיורים הזכאים לתנאים אלה הן בין ה- 15 לנובמבר – 15 לדצמבר 2014, ובין 15 לינואר ועד 15 לפברואר 2015.

לינה: מארגני התיירות יפנו למלונות איתם בקשר, בתמיכת התאחדות המלונות, כדי להשיג את הלינות.

תכנים: מארגן התיירות אחראי לתכנים של קבוצותיו, כולל הדרכה, אוטובוס, ארוחות, כניסות לאתרים וכו’.

בנוסף, משרד התיירות יארגן אירוע מרכזי לשבוע, כל יום ה’ (בתנאי שיהיו לפחות 100 משתתפים מחו”ל) כדי לחלוק כבוד והערכה למשתתפים.

קרן שיווק: ניתן להגיש את הוצאות האירוח על פי נוהל קרן שיווק (נכון להיום, קרן השיווק גדלה מ5 מיליון ל10 מיליון ש”ח עד ל31.3.15 ושיעור השתתפות הינו עד 30% סעיף7.3 בנוהל קרן שיווק מפרט את נוהל אירוח מקבלי החלטות)

הלשכה פועלת מול משרד התיירות להגדלת הקרן ולהשתתפות של 75% בסעיף זה ואנו מצפים לקבל בימים הקרובים אישור בכתב להגדלת אחוז ההשתתפות.  

אין צורך בינתיים בהגשת בקשות להשתתפות בקרן ותכניות השיווק לקרן ואנו נעדכן ברגע שייקבע תאריך חדש. 

לפרטים נוספים:

צבי לוטן ממנהל השיווק , tzvil@tourism.gov.il  0506214244

הבהרה לסיורי סוכנים

משרד התיירות אחראי על כיסוי כל הוצאות המיסוי בכל כרטיס.

במקומות שבהן פועלת נציגות של משרד התיירות, יש לשלח את רשימת המוזמנים  ולקבל אישור מראש מהלשכה ,כמו כן ההחזר של תשלום המס יעשה ישירות על ידי הלשכה המקומית.

במקומות שבהן אין נציגות  של משרד התיירות יש לקבל אישור מראש מצבי לוטן ממנהל השיווק וכן את ההחזר הכספי.

בנוסף, משרד התיירות יארגן אירוע מרכזי לשבוע, כל יום ה’ (בתנאי שיהיו לפחות 100 משתתפים מחו”ל) כדי לחלוק כבוד והערכה למשתתפים 

יש להעביר למיכל info@israeltravel.co.il  את מספר המשתתפים בכל קבוצה והתאריך שנוכל לתאם מול משרד התיירות אירוע למשתתפים.

חברה

תאריך

מספר משתתפים

מדינה