fbpx

תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש

תקנון השימוש באתר

 כללי

1.     האתר של לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל (להלן – "האתר") מציע ו/או עתיד להציע למשתמשים באינטרנט מידע ותכנים שפורסמו לראשונה באתר ו/או תכנים שמקורם בצדדים שלישיים ו/או מידע נוסף בתחומים שונים, כמו כן, שומר לעצמו האתר את האפשרות לנהל חנות  וירטואלית לרכישת מוצרים (להלן – "השירותים").

2.     השימוש בעמוד, לרבות השירותים המוצעים בו (להלן: "השימוש"), כפופים להסכמת המשתמש לתנאי תקנון זה ומותנים בה (להלן: "התקנון"). האחריות המלאה להכרת התנאים להלן והשימוש על פי תנאים אלו, חלה בכל עת על המשתמש בלבד. כל שימוש בעמוד וכל כניסה אליו, מעידים על הסכמת המשתמש לתנאי התקנון.

3.     האמור בתקנון זה בדבר רכישת מוצרים באמצעות האינטרנט, יחול בשינוים המתחייבים, גם על רכישה במסגרת תקשורת טלפונית.

4.     תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.

5.     בתקנון זה יפורשו המונחים הבאים כמפורט להלן:    

  • "הלשכה" – לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל, ע.ר. ו/או סמייל-שרותי תיירות בע"מ.
  • "החברה"- סמייל שירותי תיירות בע"מ
  • "משתמש" – כל אדם ו/או גורם מכל מין וסוג, אשר נכנס לאתר.          
  • "מידע" – כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר, בכל מדיה קיימת, ובכלל זה במלל, תמונות,   ציורים, אלמנטים גראפיים, רישומים ובכלל זה העיצוב של כל אלה.  
  • "מוצר"- כל סחורה ו/או שירות אשר תבחר הלשכה להציע לציבור המשתמשים בתמורה ו/או שלא בתמורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של הלשכה.      

קניין רוחני

6.     המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר מכל מין וסוג במידע, שייכים ללשכה ו/או לצדדים שלישיים, לפי העניין, ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע, מלבד הזכות לשימוש במידע לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.

7.     חלקים שונים מהמידע ומהתמונות באתר, מוצגים באתר בהתאם להסכמים בין הלשכה לבין צדדים שלישיים ו/או מאפשרים בין היתר הפניה או קישור לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: "האתרים האחרים"). זכויות היוצרים במידע ו/או בתמונות עשויות להיות שייכות לצדדים שלישיים. הלשכה אינה אחראית בשום צורה ואופן לתוכנו של המידע המוצג באתרי האינטרנט האחרים ו/או בערוצי האתר המופעלים על ידי צדדים שלישיים. לעניין זה מובהר כי גלישה בערוצי האתר או בכל אזור גלישה אחר לו יוחד תקנון שימוש ייעודי בנוסף לתקנון זה, משמעה הסכמתו המלאה של המשתמש להוראות התקנונים הייעודיים המוצבים בערוצי האתר ו/או בכל אזור אחר באתר, בנוסף לאמור בתקנון זה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי אין ללשכה יכולת ו/או אפשרות לבחון את תוכנם של האתרים האחרים ו/או את המידע המופיע בהם. כל שימוש במידע המצוי באתרים האחרים יעשה על אחריותו של המשתמש בלבד והמשתמש מוותר על כל טענה כלפי הלשכה בעניין זה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או את התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת של הלשכה, מראש ובכתב ובהתאם לתנאי השימוש או ההרשאה של אותם צדדים שלישיים ו/או בעלי האתרים האחרים.

האמור בסעיף זה חל גם על כל זכויות הנוגעות למידע או תמונות המתפרסמים באתר במסגרת "באנרים".

פרסום המבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו- לרבות בדרך של באנרים- אין הלשכה אחראית לתוכנות ו/או להפרה של זכויות יוצרים של צד ג' כלשהו, ככל שתהיינה כאלה.

תנאי השימוש במידע

8.     זכות השימוש במידע הינה למשתמש בלבד. המשתמש אינו רשאי להרשות לצד ג' שימוש כלשהו במידע, בתמורה או ללא תמורה.

9.     המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם להוראות כל דין ועפ"י הנחיות והוראות האתר והלשכה.

10. המשתמש מתחייב לא לפרסם ברבים את המידע ו/או את חלקו, אלא בתנאים המוגדרים באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור יחול סעיף זה על פרסום ברבים של כל פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת.

11. המשתמש מתחייב לא לשכפל, לא לצלם, לא להעתיק ולא להדפיס כל פלט מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום מכל מין וסוג.

12. כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע המאוחסן באתר שלא בהתאם לתנאי האתר ותקנון זה- אסור, אלא אם ניתנה לכך הסכמה מפורשת של הלשכה, מראש ובכתב.

13. המשתמש מתחייב כדלקמן:

  • לא לאחסן את המידע באתרים אחרים ברשת האינטרנט.
  • לא לבצע שינוי, מכל מין וסוג, במידע.
  • לא לעשות שימוש מסחרי במידע.
  • לשמור על המידע ולנקוט את כל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.

אחריות מוגבלת

14. באתר מתפרסם מידע המוגש כשירות למשתמש בלבד, והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. הלשכה אינה אחראית לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו ואין בפרסום המידע כדי להקנות למשתמש זכות הסתמכות על המידע ללא בדיקתו באופן עצמאי וללא כל תלות בפרסום באתר.

בכלל זה, הלשכה אינה אחראית לעסקאות של רכש מוצרים שבוצעו אצל בתי עסק המתפרסמים באתר, ועל רכישות מעין זה יחולו הכללים הנוגעים להתקשרות ישירה בין המשתמש לבין בית העסק האמור.

15. המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שהלשכה אינה אחראית בשום צורה ואופן לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשירותים ובמידע וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים ובמידע.

16. חלק מהמידע המתפרסם באתר הנו בעל אופי כלכלי. השימוש במידע זה, מחייב בדיקה ואימות עצמאיים על ידי המשתמש. הלשכה לא תישא בכל אחריות לטעויות שיחולו במידע ואין בפרסומן משום המלצה ו/או חוות דעת. כל הסתמכות על המידע הינה באחריות המשתמש בלבד.

17. המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שלמרות שהלשכה פועלת על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, הרי שייתכנו ליקויים ו/או טעויות ו/או אי דיוקים במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש ו/או שיבושים, והכל, בין היתר, עקב תקלות טכניות, טעויות אנוש ו/או בגין צדדים שלישיים ו/או מכל טעם אחר. מובהר בזאת כי הלשכה לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף ו/או ישיר שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור היעדר האחריות מתייחסת, בין היתר, גם למידע הבא: מחירים, מחירונים, מפות, כתובות, שער חליפין, שימוש במנועי חיפוש, מודעות וכו'. הלשכה אינה אחראית גם לאירועים המפורסמים באתר, אשר מאורגנים על ידי צדדים שלישיים, המפרסמים באתר. אחריות לגבי אירועים אלה (עצמם קיומם, תכניהם, מידת ההתאמה בין הפרסום לבין הארוע וכל נושא אחר הקשור באירועים אלה)- כל אלה יהיו באחריות המפרסם- המארגן, ואין הלשכה אחראית אליהם.

18. הלשכה אינה מתחייבת, כי השימוש במידע באתר ייעשה ללא הפרעה, טעויות, נזקים, קלקולים או תקלות.

19. השירותים מוצעים למשתמש כמות שהם, והמשתמש לא יעלה כל טענה בנוגע להתאמתם לצרכיו.

20. הפרסום באתר כולל גם תגובות ו/או מידע שמתפרסמים באתר על ידי משתמשים. הלשכה אינה אחראית למידע ו/או לדעות ו/או לתגובות שמתפרסמים על ידי המשתמשים ולא תישא בכל אחריות, מכל מין וסוג, למידע ו/או לתגובות ו/או לדעות כאמור, או לכל תוצאה של שימוש באלה.

21. המידע והפרסומים המוצגים באתר, מאפשרים בין היתר הפניה לאתרים אחרים באינטרנט (להלן: "אתרים אחרים"). הלשכה אינה אחראית בשום צורה ואופן לתוכנו של המידע המוצג באתרים אחרים. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי אין ללשכה יכולת ו/או אפשרות לבחון את תוכנם של אתרים אחרים ו/או את המידע המופיע בהם. כל שימוש במידע באתרים אחרים יעשה על אחריותו של המשתמש בלבד והמשתמש מוותר על כל טענה כלפי הלשכה בעניין זה.

22. הלשכה, לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד ג' בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או כשלים בהעברת המידע, בין אם נגרמו בזדון על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

23. הלשכה תהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הלשכה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

24. המשתמש מסכים שהלשכה תכלול פרסום באתר, לרבות באמצעות פירסום "באנרים" ו/או כתבות פירסומיות ו/או כל שימוש אחר שהלשכה תמצא לנכון כגון:  pop up;  pop under, פירסום קולי; וידאו וכו'.

תנאי השימוש בפורומים ו/או הוספת תגובות ("טוקבקים") ו/או הודעות באתר

25. המשתמש רשאי להשתתף בפורומים שבאתר (להלן: "הפורומים") בהתאם להוראות והנחיות שיינתנו מעת לעת על ידי הלשכה, ובכלל זה, להוסיף תגובות ו/או הודעות מטעמו וכן לעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים (להלן: "התגובות").

26. בהשתמשו באתר ובכך, במתן הסכמתו לתקנון זה, המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי התגובות אינן ניתנות ו/או נערכות על ידי הלשכה וכי הן מופיעות באתר כפי שהן, מבלי שהלשכה בודקת את נכונותן ותוכנן. הלשכה לא תישא בכל אחריות לכל אי התאמה, טעות, הטעייה, דבר שקר, סילוף, אי דיוק, זכויות יוצרים, לשון הרע, הוצאת דיבה, פגיעה בפרטיות, אמינות המידע ו/או כל היבט אחר של התכנים האמורים ו/או כל נזק מכל מין וסוג, שיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש ו/או קריאה בפורומים ו/או בתגובות.

27. המשתמש מתחייב, כי תגובותיו באתר יהיו בהתאם להוראות כל דין, לא יכללו כל חומר העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או חומר המסייע, תומך, ומנחה לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המפר צווים שיפוטיים ו/או פוגע בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע ו/או גורם לפגיעה בפרטיות ו/או כל חומר שאסור לפרסום עפ"י דין ו/או כל חומר המהווה הטעייה של צרכנים, כמשמעות הדברים בדין בכלל ובחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, בפרט.

28. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי הלשכה רשאית לערוך, לשנות, לתקן, לצמצם, לשכתב, להסיר תגובות בשלמותן ו/או בחלקן ו/או כל חומר ו/או מידע מהפורומים, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי שתחול עליה כל חובה להודיע על כך מראש.

29. המשתמש, בביצוע פעולת מסירת התכנים של המשתמש לאתר, מצהיר בזאת במפורש כי הינו בעל מלוא זכויות הקניין הרוחני בתכנים, והוא מרשה, בעצם מסירת התכנים לאתר, לעשות כל שימוש בתכנים, לרבות פרסומם ו/או הסרתם מהאתר ו/או פרסומם בכל מדיה אחרת הקשורה במישרין ו/או בעקיפין ללשכה.

30. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי הלשכה תהיה רשאית להפסיק את פעילות הפורומים ללא כל הודעה מוקדמת.

31. הלשכה תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה את כל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, ותהיה רשאית להעביר את פרטי המשתמש לכל גורם שייפגע מפרסום ההודעה ו/או לרשויות אכיפת החוק. המשתמש מוותר על כל טענה כלפי הלשכה בעניין זה.

32. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את הלשכה בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות הלשכה ו/או בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום תגובות על ידו, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך-דין.

שירות דיוור, לרבות דיוור פרסומי

33. הלשכה מציעה שירותי דיוור אלקטרוניים ואחרים (לרבות באמצעות רשת האינטרנט ורשתות הסלולר ובכל דרך אחרת, קיימת או עתידית, ובכלל זאת קבלת ניוזלטר), אשר משמעם קבלת דיוור חדשותי ו/או כללי ו/או פרסומי ישירות למשתמש בשירותים אלו, בהתאם להוראות ולהנחיות שינתנו על ידי הלשכה מעת לעת (להלן: "הדיוור"). יובהר במפורש כי תכני הדיוור יכול שיכללו דברי פרסומת וכיו"ב פרסומים אשר נלווים לתוכן חדשותי או אף אין בהם תוכן חדשותי כלל. בהסכמת המשתמש להיות מנוי על שירות הדיוור ובמתן הסכמתו לתקנון זה, המשתמש מצהיר ומאשר כי ידועות לו הוראות תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח – 2008, והוא מסכים במפורש כי יישלח לו ע"י הלשכה דיוור, בכל הדרכים המנויות בחוק (לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר) ו/או בכל דרך עתידית רלוונטית. המשתמש בשירות הדיוור יכול להתנתק מהשירות בכל עת על ידי פניה בדרכים הקבועות בחוק וכן ע"י פנייה לשירות הלקוחות של האתר כמפורט בכתובת:                                                         המשתמש בשירות הדיוור יוכל להירשם מחדש לשירות האמור באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של האתר.

הגנת הפרטיות

34. הלשכה תהיה רשאית להתנות את הגלישה לאתר ו/או לשירותים אחרים המוצעים באתר ברישום אשר יכלול פרטים מזהים של המשתמש ופרטים נוספים בהתאם לשיקול דעתה. במידה שהמשתמש לא ימסור את הנתונים אשר חובת מסירתם תצוין במפורש באתר, תהיה הלשכה רשאית למנוע מהמשתמש לגלוש באתר ו/או באזורים מסוימים באתר, ו/או להשתמש בשירותים שונים באתר, עפ"י שקול דעתה הבלעדי של הלשכה.

35. הלשכה תהיה רשאית לשמור את הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ומידע נוסף שיצטבר אודותם במאגר המידע של הלשכה ולעשות בו שימוש עפ"י הוראות כל דין. הלשכה משתמשת באתר באמצעים מקובלים של אבטחת מידע. על אף האמור מובהר, כי אין ביכולתה של הלשכה לחסום ו/או למנוע בצורה ודאית ומוחלטת חדירה לא מורשית למאגרי המידע, והמשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד הלשכה בעניין זה, וזאת בתנאי שהלשכה נקטה אמצעים סבירים למנוע חדירה לא מורשית כאמור.

36. הלשכה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ו/או שיצטברו אודותם בעת השימוש באתר, על מנת להתקשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי הלשכה או על ידי צדדים שלישיים. הלשכה רשאית לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לצרכי הלשכה ו/או כחלק מנתונים המועברים לצדדים שלישיים וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו.

37. הלשכה לא תמסור פרטים אישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אך תהיה רשאית להעביר פרטים לא אישיים אחרים כגון "cookie".

38. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבעת ביצוע פעולות הקשורות לרישום לאתר, הלשכה תהיה רשאית "לשתול" במחשבו קבצי טקסט ותוכנה (המכונים "cookies"), אשר מאפשרים זיהוי המשתמש בעת הגלישה באתרים (להלן: "עוגיות"). במידה והמשתמש רוצה למחוק את העוגיות עליו לפנות לאתר הבית של הלשכה.

39. הלשכה מפעילה מעת לעת שירותי פרסום עם צדדים שלישים- חברות פרסום אינטראקטיביות. המשתמש מתיר בזאת ללשכה להעביר את הנתונים המצטברים מהעוגיות לחברות אלו.

כללי

40. מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את הלשכה.

41. הלשכה שומרת על זכותה לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומו באתר.

42. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כנגד הלשכה.

43. תקנון זה יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש ובין הלשכה ו/או מי מטעמה.

44. בשימושו באתר מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהאתר פועל ברשת האינטרנט ומטבעו תלוי בגורמים שונים כמו ספקי תקשורת ותשתית, שרתים וכדומה. הלשכה אינה מתחייבת לזמינות מלאה של האתר ו/או לתקינות פעילות האתר.

45. השימוש באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש. הלשכה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין כל נזק ישר או עקיף ומכל סוג שהוא, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהוא בקשר עם השימוש באתר ובשירותים ו/או לכל מקרה בו לא התקבלה הזמנה במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת אשר מונעת את השתתפות המשתמש באתר.

46. הלשכה נוקטת אמצעי אבטחה שונים על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים והמידע שנמסר באתר, עם זאת, האתר חשוף לפריצות אבטחה וחדירה לשרתיו. שימוש באתר משחרר את הלשכה ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו עקב שימוש לרעה שנעשה באתר ובין היתר פריצות אבטחה וחדירה לשרתי האתר כדי לחשוף מידע על משתמשים.

47. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את הלשכה בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות) שייגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות הלשכה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי עקב שימוש המשתמש באתר.

48. הלשכה שומרת לעצמה את הזכות להחליף מוצרים ו/או לשנות את תנאי ההשתתפות ו/או לבטל את האתר ו/או חלק מפעילותיו של האתר- לפי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

49. הלשכה תהיה רשאית לגבות תשלומים בגין השירותים המוצעים באתר וזאת לאחר פרסום מוקדם באתר של 10 ימים טרם תחילת הגבייה.

50. המשתמש באתר מסכים בזאת, כי כל תביעה /ואו דרישה נגד הלשכה תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד תחילת הפרסום הרלוונטי באתר, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי"ח – 1958, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט. למען הסר ספק, הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת.

51. כל השתהות של הלשכה בקיום זכות המגיעה לה על פי המפורט לעיל, או הימנעותה של הלשכה מעמידה על זכותה כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיה.

52. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

53. הלשכה תהיה רשאית לחסום לאלתר את השירותים ואת השימוש באתר במידה והמשתמש השתמש באתר ו/או בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.     

 

המשתמש מסכים ומאשר כי קרא את כל האמור לעיל וכי עצם כניסתו לאתר מהווה הסכמה לכל האמור לעיל. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הלשכה ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.