fbpx

תקנון הלשכה

לשכת מארגני תיירות נכנסת הינה עמותה רשומה, תקנון הלשכה מפרט את המטרות, המסגרת ותנאי החברות בלשכה.

התקנון מציין את הרשויות הפועלות בלשכה:

  • האסיפה הכללית  – הרשות העליונה של הלשכה.
  • הנהלת הלשכה – המוסד המנהל את ענייני הלשכה.
  • וועדות שונות – ועדת אתיקה, ועדת ביקורת וועדת יזמות.

תקנון אוקטובר 2023