fbpx

Fam Trip

FAM TRIP – FAMILIAR TRIP

סיור היכרות עבור מחליטנים מחו”ל באתרי תיירות ואטרקציות בישראל. 

מטרת הסיור הינה שילוב האתרים השונים בחבילות התיור העתידיות או היכרות עם חבילות התיור אותן הם משווקים. 

כמו כן עם הגשת הבקשה יש להקפיד על הכללים שנקבעו כלהלן:

  1. הבקשה תהיה חתומה ע”י מנהל המשרד.
  2. תצורף רשימה מודפסת של שמות המשתתפים בסיור ותפקיד של כל משתתף.
  3. יימסר שם הסוכן/הארגון של הגורם מחו”ל.
  4. בקשות לאישורי כניסה לבני זוג לא יאושרו.
  5. יש להעביר את הבקשה שבוע מראש.
לטופס הגשת FAM TRIP באתרי רשות הטבע והגנים – לחץ כאן
לטופס הגשת FAM TRIP בעכו העתיקה – לחץ כאן