fbpx

אודות

מהי לשכת מארגני התיירות הנכנסת?

לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל הינה הגוף היציג בתחום התיירות הנכנסת לארץ, הלשכה הוקמה ב-1960 במטרה לפעול לפיתוח התיירות הנכנסת לישראל וחברים בה כמאה ושלושים חברות ועמיתים.

מטרות הלשכה:

 •  להגן על ענייניהם ותפקידיהם של מארגני התיירות לישראל ושל תעשיית התיירות בישראל, לקדם ולפתח אותם.
 •  לייצג את חברי הלשכה ולשמש כדוברים במו”מ עם הרשויות הממשלתיות והציבוריות וגופים אחרים העוסקים בענייני תעופה, אירוח, תחבורה וכל שירות אחר לתיירים.
 •  לשמור, להגן ולקדם את ענייניהם הכלכליים של חברי הלשכה.
 •  לשמור, לקדם ולהבטיח רמה מקצועית גבוהה ונאותה בארגון ובמתן שירותי תיירות על ידי חברי הלשכה.
 •  לקיים התייעצויות בין חברי הלשכה במגמה לפעול מתוך עמדה משותפת בכל העניינים הנוגעים לעידוד התיירות והטפול היעיל בה.
 •  לחייב את החברים בהסכמי עבודה שייחתמו עם ארגוני עובדים להיות ארגון מעבידים כמשמעות  מונח זה בחוק ההסכמים הקיבוציים, תשי”ז -1957

מהי פעילות הלשכה?

הלשכה מקדמת את התיירות הנכנסת לישראל ומייצגת את חבריה מול רשויות ממשלתיות וציבוריות וגופים אחרים העוסקים בענייני תעופה, מלונאות, תחבורה ושירותים לתייר.

בנוסף, הלשכה פועלת בנושאים:

 • הבטחת תקציבי שיווק עבור חברי הלשכה
 • הסרת חסמים כגון ויזות מעברי גבולות בדיקות ביטחוניות.
 • קידום הסכם עם האיחוד האירופאי לשמיים פתוחים והגדלת היצע המושבים.
 • ייצוג חבריה במשא ומתן מול אגודת מורי הדרך בהסכם העבודה.
 • ייצוג חבריה במשא ומתן מול התאחדות בתי המלון בישראל.
 • קיום ימי עיון סמינרים כנסים מקצועיים וקורסים מקצועיים במשך ימות השנה.
 • קיום מפגשים לחברי הלשכה עם נציגי חברות זרות שמעוניינים להתחיל לפעול בישראל.
 • מציעה הטבות לחבריה בכניסות לאתרי רשות הטבע והגנים בשירות של קבלת פנים וליווי נוסעים בהגיעם לשדה התעופה בן גוריון.

חשיבות הלשכה:

ענף התיירות הנכנסת הינו ענף היצוא השישי בגודלו מבין ענפי היצוא של ישראל (גדול יותר מיצוא ביטחוני).

קרא עוד על חשיבות הלשכה

מי הם חברי הלשכה?

לשכת מארגני תיירות נכנסת מאגדת בתוכה את סוכני הנסיעות העוסקים בתיירות נכנסת לישראל ופועלת לקידום האינטרסים הכלליים של חבריה.

מיליוני תיירים מגיעים מדי שנה לישראל ורבים מתוכם מגיעים באמצעות חברי לשכת מארגני תיירות נכנסת. החברים הם הסוכנים המייצרים את חבילות התיירות לישראל ומשווקים אותן אל מול עמיתיהם ברחבי העולם. הם פועלים בפלחי שוק שונים לתיירות נכנסת כגון: קבוצות, בודדים, נוער, כנסים, תיירות מרפא ויופי ובכיסוי גיאוגרפי נרחב בכל העולם, ותורמים רבות למדינת ישראל ולמשק ביצירת מקומות עבודה, תרומה לתוצר הלאומי הגולמי ושיפור תדמיתה של ישראל.

מהו הועד המנהל של הלשכה?
בראש לשכת מארגני תיירות נכנסת עומדת הנהלה נבחרת בת 9 חברים ובראשה יושב-ראש שנבחרים באסיפה כללית .המנהל הכללי של העמותה פועל לקדם את עינייני הלשכה והחברים בה וממונה על ידי הנהלת הלשכה. בלשכה פועלות 2 ועדות מקצועיות: ועדת ביקורת וועדת אתיקה.

פירוט חברי הועד המנהל.

מה זה סמייל?
סמייל הינה החברה הכלכלית, של לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל, בבעלות סוכני נסיעות שתחום עיסוקם הוא תיירות נכנסת. החברה הוקמה על ידי הלשכה בשנת 1990.

לחברה ניסיון רב בשיווק וקידום מכירות של אזורי תיירות ואתרים לתיירות נכנסת. לצוות החברה יתרון תחרותי משמעותי בשיווק אתרי תיירות בזכות הנגישות למנהלי החברות, ל-Tour Operators ולמורי הדרך, שנובעת מכך שחברי הלשכה הם הבעלים של חברת סמייל.

עיקר הפעילות של סמייל הינה בתחום השיווק, ייעוץ שיווקי, מכירות ושרות סמייל בשדה התעופה בן גוריון.

קרא עוד על סמייל שרותי תיירות.