fbpx
07/01/2021

דיווח מישיבת הנהלה -ינואר 2021

כנס שנתי

הלשכה תקיים את הכנס והאסיפה השנתית בשבועות הקרובים.

עבודת מחקר אסטרטגית על-ידי משרד התיירות בשיתוף הלשכה

משרד התיירות הודיע על ביצוע עבודת מחקר באמצעות חברת דלויט.

במסגרת העבודה ייבחנו נושאים שהעלתה הלשכה וביניהם מגמות, שינויי הרגלי צריכה וכלים להנעת תעשיית התיירות מחדש. הפרויקט על-ידי אגף מנהל מדיניות, תכנון ואסטרטגיה.

מע״מ בשיעור אפס על שירותי סיוע וליווי לתיירים בנתב״ג 

רו״ח ניסים פחימה ורו״ח הילה גולדפיש דיווחו להנהלה על התקדמות משמעותית במו״מ אותו הם מנהלים בשם ועבור הלשכה בנושא מע״מ בשיעור אפס, על השירותים הניתנים על-ידי חברת סמייל בשדה.

לאחר קבלת הסיכום ייבחנו ההשלכות לעתיד, כמו גם תשלומי מע״מ בעבר.

פגישה עם שרת התיירות

ההנהלה דנה בישיבה המתוכננת עם השרה. חודדו הנושאים החשובים לדיון וקידום בשיתוף משרד התיירות.

תו תקן

ההנהלה החליטה לקיים דיון שיוקדש כולו לנושא במטרה לגבש תו ת קן מקצועי לחברי הלשכה.

הכרה בהוצאות 2019 כהוצאות קבועות מוכרות ב-2020 לצורך דיווח וקבלת סיוע מהמדינה

הנהלת הלשכה הזמינה חוות-דעת בנושא.

יועץ המס ונשיא לשכת יועצי המס, ירון גינדי, סקר בפני ההנהלה את חוות הדעת המקצועית המניחה בסיס איתן לדרישה.

חוות-הדעת תוגש למשרד האוצר ויחל הליך דיון בנושא, בסיוע יועץ המס ירון גינדי.

הסכם התאחדות המלונות

יו״ר הלשכה, דני אמיר, דיווח על שיחות שקיים עם ראשי ההתאחדות ומנהלי הרשתות בנושא.

עזבו את הלשכה: חברת גול טורס