06/07/2021

הודעה ראשונה על האסיפה הכללית לחברי לשכה- 11.8.21

ביום ד’, 11.8.21 בשעה 11:00 נקיים את האסיפה הכללית לחברי הלשכה, במתחם אקספו אביב, ביתן 10, רוקח 101, ת”א.

השנה נקיים את האסיפה ללא פרק הכנס השנתי רב המשתתפים.

במסגרת האסיפה יתקיימו בחירות להנהלה, לתפקיד יושב ראש הלשכה, לוועדת ביקורת וועדת אתיקה. מועמדים יש לשלוח עפ״י המפורט בסדר היום של האסיפה ולקראתה.

כמו כן, נקיים באסיפה דיון אסטרטגי באשר למצב ועל הצעדים בהם יש לנקוט ואשר אותם צריכה הלשכה לקדם.

הינכם מוזמנים להציע שינויי נוסח לתקנון הלשכה ו/או הצעות לנושאים לדיון ולקבלת החלטה, שאינם בנושאי התקנון.

ברוח התקופה, תתקיים האסיפה בפורום חברי הלשכה בלבד ובמטרה לאפשר דיוני עומק מקצועיים המתבקשים בימים אלה.

באסיפה יהיו רשאים להשתתף חברי לשכה בעלי זכות הצבעה ששילמו את מיסיהם ללשכה בלבד. 

להלן סדר היום לאסיפה:
התכנסות, אסיפה, בחירות
1. בחירת יו”ר לאסיפה.
2. דו”ח היו”ר ודו”ח חברי ההנהלה.
3. סקירת מנכ”ל.
4. דו”ח ועדת ביקורת.
5. אישור דו״ח מילולי לשנת 2020.
6. אישור טיוטת דוחות כספיים לשנת 2020.
7. בחירת רואה חשבון לשנת 2021.
8. דיון בהצעות לשינוי בתקנון והצבעה.
9. בחירת ועדת קלפי.
10. בחירות ליו”ר הלשכה.
11. בחירות למוסדות הלשכה:
– הנהלת הלשכה (9 חברים).
– ועדת ביקורת (4 חברים).
– ועדת אתיקה (5 חברים).
12. דיון פתוח.
הצעות למועמדים ליו”ר הלשכה, חברי הנהלה, חברי ועדת אתיקה וחברי ועדת ביקורת:
חברי הלשכה יעבירו למזכירות הלשכה בכתובת המייל: info@israeltravel.co.il הצעות למועמדים לתפקיד יו”ר הלשכה, חברי הנהלה, חברי ועדת ביקורת וחברי ועדת אתיקה.
את ההצעות יש להעביר עד ליום ה’, 29.7.21 (14 יום לפני מועד כינוס האסיפה הכללית).
למען הסר ספק יובהר, כי לא ניתן להציע או להציג מועמדות ליותר מתפקיד אחד.
מזכירות הלשכה תפיץ לחברי הלשכה את רשימת המועמדים לכל תפקיד עד ליום ה’, 5.8.21 (7 ימים לפני מועד כינוס האסיפה).

הצעות לשינוי בתקנון הלשכה:
חברי הלשכה יגישו להנהלת הלשכה בכתובת המייל: info@israeltravel.co.il הצעות לשינוי בתקנון, במידה שישנן.
את ההצעות יש להגיש עד ליום ה’, 29.7.21 (14 יום לפני מועד כינוס האסיפה הכללית).
מזכירות הלשכה תפיץ לחברי הלשכה את ההצעות לשינוי תקנון עד ליום ה’, 5.8.21 (7 ימים לפני מועד כינוס האסיפה).

מניין חוקי וזכויות הצבעה:
המניין הדרוש לקיום האסיפה הכללית: לפחות מחצית מחברי הלשכה. בהיעדר מחצית מחברי הלשכה בשעה הקבועה לפתיחת האסיפה, תידחה האסיפה בחצי שעה, ולאחר מכן תהיה חוקית בכל מספר משתתפים.

לכל חבר בלשכה, בין אם הוא אדם או תאגיד, יהיה קול אחד בעת ההצבעה. אם החבר הוא תאגיד, תהיה זכות הצבעה בשם התאגיד לבעל השליטה בתאגיד, למנהל הכללי שלו או למי מתוך החברה שימונה על ידי התאגיד בכתב. 

לתקנון

לטופס הצעת מועמדים