fbpx
09/11/2023

הצעה למתווה קבוע לסיוע לענף התיירות 

נובמבר 2023- חשוון התשפ״ד 

 
 נייר עמדה לעיגון נוהל לתמיכה במארגני התיירות לישראל בעיתות חירום. מרכיבי המתווה עוקבים אחרי הברור מאליו כפי שהוא בא לידי ביטוי בעקרונות המתגבשים לעניין מלחמת ״חרבות ברזל". 
המתווה יופעל בזמן המשבר ובארבעת החודשים שלאחריו בהם יתארגנו ויניעו מחדש מארגני התיירות הנכנסת את תנועת התיירות שאינה חוזרת לפעילות מיד בתום המשברים. 

 1. סיוע בהוצאות קבועות 
  ההצעה: מתן סיוע מלא בגובה ההוצאות הקבועות המדווחות לרשות המיסים במסגרת דו״ח מע״מ תשומות במערכת האסנה, מוכפל בשיעור הירידה החודשית במחזור, יחסית למחזור החודשי בשנה קודמת. 
  הערה: בענף התיירות הנכנסת עלות הוצאות המכר הינה במע״מ בשיעור אפס ולכן אינה מדווחות למע״מ. 
  מכיוון שלענף אין הוצאות משתנות, לא נדרשת הנוסחה המוצעת במתווה ׳חרבות ברזל׳ המחשבת את סה״כ כל הוצאות העסק ומהם מחלצת את עלות ההוצאות בשיעור תיאורטי של 22%. תוצאת תשלום מלוא הוצאות קבועות הקבועות החייבות במע״מ המדווחות לרשות המיסים דומה, לתוצאת נוסחת מתווה ׳חרבות ברזל׳. 
   
 1. סיוע בשימור כ״א (במקום הוצאתו לחל״ת) 
  ההצעה : תמיכה מלאה בעלות כ״א שיועסק בזמן המשבר עד לגובה מקסימלי של שכר ממוצע כקבוע בסעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי מוכפל בשיעור הירידה מהמחזור. התמיכה תמשך (כפי שהיה גם בעבר) לפחות 4-5 חודשים ממועד תום המשבר. שיווק והכנסת תיירות מאורגנת כרוך בממוצע של כשישה חודשים ואף מספר שנים לעניין כנסים וסיורי תמריץ
  למרות שבזמן משברים הכנסות הענף מתדרדרות אל קו האפס, קיימת חשיבות עליונה לשימוש בכ״א המקצועי המהווה את ליבו הפועם של עסקי התיירות הנכנסת. כ״א המקצועי במשרדים הינו בעל ידע, קשרים, הכרות עם התרבות כולל קשרים אישיים עם העסקים, הקהילות ומקבלי ההחלטות בשווקי היעד בחו״ל. יכולות ההיכרות והשיווק של כ״א מחייבים הכשרה מוקדמת של כ-3 שנים ולכן לא ניתן לגייס כ״א חדש בתום המשבר לצורך הנעת תנועת התיירות לישראל בתום מספר חודשי הכנה. 
  במשברים גיאו-פוליטיים נופלת הכנסת מארגני התיירות לישראל אל קרבת קו האפס המוחלט ובכל זאת הם חייבים להמשיך ולהעסיק את כ״א המקצועי גם בזמן המשבר ובהעדר הכנסות.