fbpx
27/10/2020

סקר תיירות נכנסת – דו"ח שנתי 2019

תודתנו נתונה לכל אלה שהשתתפו בהכנה ובייעוץ בביצוע הסקר, ובמיוחד לד"ר ירון א רגז ממשרד
התיירות, שמלווה את ביצוע הסקר בכל שלביו.
תודה מיוחדת נתונה לרשות שדות התעופה, למנהלי וקציני הביטחון של שדה התעופה בן גוריון
ולמנהלי וקציני הביטחון של מעבר הגבול טאבה-בגין, שהעניקו סיוע ושיתפו פעולה בביצוע
הסקר.
תודה חמה שלוחה למר קובי אוזן – מנהל המבנה האווירי בנתב"ג ולנציגי משרד התיירות בכל
תחנות הגבול, ובמיוחד לגב' שרית גמליאל ולמר תומר לוי בנתב"ג, לגב' ג'ודי סירוטה מנהלת
לשכת התיירות באילת, שעושים כל מאמץ על מנת שהסוקרים יוכלו לבצע עבודתם נאמנה.
ולבסוף, תודה לגיא דורפמן ולאליס קטנקוב האחראים על הסוקרים מטעם "מרטנס הופמן –
יועצים לניהול בע"מ" שביצעו את סקרי השטח בשדות התעופה ובמעברי הגבול.

לסקר לחץ כאן