fbpx
30/12/2020

תמצית עיקרי המתווה לעמיתנו וחברינו בחו״ל-בספרדית

השבוע הוצאנו לחברינו ועמיתנו בחו״ל תקציר עם עיקרי המתווה לכניסת תיירים לישראל, לאור פניות חוזרות ונשנות בנושא.

על מנת שחברינו ועמיתנו בחו״ל יוכלו להיערך בהתאם, תרגמנו את עיקרי המתווה גם לשפה הספרדית.

לצפיה במסמך המלא